Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
73 người đã bình chọn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM SONG TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 61 /TB-UBND Kim Song Trường, ngày 01 tháng 3 năm 2022 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tháng 3 năm 2022 Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy chế hoạt động của UBND xã và Quy chế tiếp công dân; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Căn cứ vào Chương trình công tác tháng 3 năm 2022 của Huyện ủy và UBND huyện Can Lộc. Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường thông báo Lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 3 năm 2022, cụ thể như sau: 1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân: - Đ/c Bí thư Đảng ủy tiếp công dân vào ngày 11 và ngày 25/3/2022 - Đ/c Chủ tịch UBND xã tiếp dân vào các ngày 04-11-21-25/3/2022 + Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h00. + Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00. - Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Kim Song Trường. 2. Thành phần mời tham dự: Kính mời đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Phó Chủ nhiệm UBKT, Công chức: Địa chính, Tư pháp, Văn hóa chính sách.. Giao Ban văn hóa – Thông tin tuyên truyền thông báo rộng rải trên hệ thống truyền thanh của xã để Nhân dân được biết. Đồng thời niêm yết công khai tại trung tâm giao dịch. Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./. Nơi nhận: - TT Đảng ủy – TT HĐND xã, (để bc); - TT UBMTTQ xã; - Các ban ngành đoàn thể; - Các đơn vị thôn; (để thông báo) - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hoàn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /TB-UBND

Kim Song Trường, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tháng 3 năm 2022

  

Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy chế hoạt động của UBND xã và Quy chế tiếp công dân; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Căn cứ vào Chương trình công tác tháng 3 năm 2022 của Huyện ủy và UBND huyện Can Lộc.

Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường thông báo Lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 3 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân:

- Đ/c Bí thư Đảng ủy tiếp công dân vào ngày 11 và ngày 25/3/2022

- Đ/c Chủ tịch UBND xã tiếp dân vào các ngày 04-11-21-25/3/2022

+ Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00.

- Địa điểm: Hội trường  Đảng ủy  xã Kim Song Trường. 

2. Thành phần mời tham dự:

Kính mời đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Phó Chủ nhiệm UBKT, Công chức: Địa chính, Tư pháp, Văn hóa chính sách..

Giao Ban văn hóa – Thông tin tuyên truyền thông báo rộng rải trên hệ thống truyền thanh của xã để Nhân dân được biết. Đồng thời niêm yết công khai tại trung tâm giao dịch.

Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy – TT HĐND xã, (để bc);

- TT UBMTTQ xã;

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các đơn vị thôn; (để thông báo)

- Lưu: VT.

                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 49.678
   Online: 49