Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM SONG TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/TB-UBND Kim Song Trường, ngày 17 tháng 01 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Căn cứ đơn xin cấp GCN QSD đất của hộ gia đình; Căn cứ biên bản họp xét duyệt cấp GCN QSD đất ngày 12/07/2020 của hội đồng tư vấn đất đai xã Kim Song Trường, UBND xã Kim Song Trường thông báo niêm yết công khai danh sách cấp GCN QSD đất hộ gia đình gồm có danh sách sau đây: TT Họ và tên Địa chỉ thường trú Vị trí đất Ghi chú 1 Phan Đình Phùng Thôn Kim Thịnh Thôn Kim Thịnh Cấp đổi 2 Đào Kèm Thôn Vĩnh Gia Thôn Vĩnh Gia Cấp đổi 3 Võ Văn Huối Thôn Quỳnh Sơn Thôn Quỳnh Sơn Cấp đổi 4 Trần Công Mười Thôn Kim Thịnh Thôn Kim Thịnh Cấp đổi 5 Nguyễn Thanh Bình Thôn Đông Vĩnh Thôn Đông Vĩnh Cấp đổi 6 Trần Văn Trọng Thôn Phúc Trường Thôn Phúc Trường Cấp lần đầu 7 Nguyễn Thị Trúc Thôn Phượng Sơn Thôn Phượng Sơn Cấp lần đầu 8 Nguyễn Doãn Hồng Thôn Phượng Sơn Thôn Phượng Sơn Cấp lần đầu 9 Trần Văn Hòa Thôn Phúc Yên Thôn Phúc Yên Cấp lần đầu 10 Trần Xuân An Thôn Kim Thịnh Thôn Kim Thịnh Thừa kế 11 Nguyễn Văn Thân Thôn Luỹ Thôn Luỹ Cấp lần đầu Giao cho Ban VH xã thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng và niêm yết thông báo này tại trụ sở UBND xã, tại các đơn vị xóm và đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thể nhân dân được biết. Thông báo này được niêm yết từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2022, mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về UBND xã Kim Song Trường vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, nếu trong thời gian niêm yết công khai không có ý kiến khiếu nại, tố cáo nào, UBND xã Kim Song Trường sẽ lập hồ sơ trình UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định cho các hộ gia đình nói trên./. Nơi nhận: - Đài truyền thanh xã; - Các thôn; - Lưu: VP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Hạnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 30.735
   Online: 41