Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Về việc đăng mô hình sản xuất lúa tập trung vụ Xuân 2022 theo Nghị định 62 của chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

 
 
 

 

 

        Số: 481/ TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh Phúc

 

 
 
 

 

 

     Kim Song Trường, ngày 25  tháng 11 năm 2021

 

  THÔNG BÁO

Về việc đăng mô hình sản xuất lúa tập trung vụ Xuân 2022

theo Nghị định 62 của chính phủ

 

 
 

 

 

 

         -  Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

       -  Căn cứ đề án sản xuất vụ xuân năm 2022 của UBND huyện Can Lôc, đề án sản xuất vụ xuân 2022 của UBND xã Kim Song Trường.

       UBND xã Kim Song Trường thông báo cho các thôn đăng ký các mô hình trình diễn sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 10 ha/vùng trở lên, định mức giống và phân bón NPK theo định mức kỹ thuật quy định. Mức hỗ trợ 50% giá giống, 50% giá phân bón NPK, sử dụng các giống sau:

      - Lúa Lai: Thái Xuyên 111, Lai Thơm 6, MHC2.

      - Lúa Thuần:  ADJ168,  Bắc Hương 9, BT09,  DQ11, Dự Hương 8, VNR20, LP5, Hà Phát 3, TH8, Bắc Thịnh.

        Riêng giống Nếp Hương triển khai sản xuất theo mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Yêu cầu các thôn chọn giống và quy hoạch cánh đồng để đăng ký về đc đại nông nghiệp trước ngày 02/12/2021để ủy ban đăng ký với huyện, nếu thôn nào đăng ký chậm phải chịu thiệt thòi quyền lợi.

           Nhận được thông báo này đề nghị  ban cán sự các thôn bố trí vùng quy hoạch sản xuất tập trung, họp dân để thông qua quy hoạch và chính sách hỗ trợ . Đồng thời ban văn hóa và các đ/c thôn trưởng  tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để bà con nông dân biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Ban hóa ;

- 16 đ/c thôn trưởng;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Phan Văn Hạnh

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 30.710
   Online: 40