Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
71 người đã bình chọn

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc Ủy ban nhân dân xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Kim Song Trường năm 2022 cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

 
 
 

 

 

Số:477/KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Kim Song Trường, ngày 19  tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Kim Song Trường năm 2022

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc  Ủy ban nhân dân xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Kim Song Trường năm 2022 cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức, về công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ  CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong công đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn .

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở các Trung tâm dịch vụ hành chính công; các nội dung về công khai, minh bạch;  đẩy mạnh tuyên truyền sử dung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng;

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2021 của xã.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2022; đồng thời phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.

- Lồng ghép các thông tin, tuyên truyền CCHC với quán triệt, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm báo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Niêm yết công khai đầy đủ về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn .

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận.

-  Cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã.

- Cán bộ phụ trách tại giao dịch một cửa thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định; điểm BĐVHX có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ nhân dân đọc, tra cứu.

- Bảo đảm các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã có cơ hội được tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng dầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC .

- Tình hình triển khai công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa  TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về  TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua tất cả các loại hình và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lông ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.

d) Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa chính quyền với các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi đối thoại trực tiếp.

e) UBND xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các phiên họp thường kỳ của địa phương, thôn xóm và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của địa phương.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

(Có phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC năm 2022 của  xã.

Ủy ban nhân dân xã chủ động bố trí kinh phí để thực hiện.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân xã chủ động triển khai các nội dung được phân công theo Kế hoạch này, đồng thời lưu ý triển khai các nội dung sau:

1. Công chức Văn hóa:

Phối hợp với các ban ngành cấp trên để Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này ở cơ quan đơn vị và thực hiện các nội dung được phân công.

2. Văn phòng:

- Phối hợp Công chức Văn hóa quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và của huyện và của xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC thuộc ngành, lĩnh vực.

- Định kỳ cung cấp các thông tin, nội dung đã thực hiện về CCHC cho các cấp huyện,; hàng tháng cung cấp nội dung thông tin để Phòng Văn hóa – Thông tin chỉ đạo triển khai tuyên truyền ở hệ thống Truyền thanh cơ sở, Bưu điện-Văn hóa xã.

3. Công chức Tư pháp- hộ tịch

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Ban Văn hóa lồng ghép các nội dung tuyên tuyền của Kế hoạch này với các hoạt động của Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện và tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

4. Công chức Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Ban Văn hóa thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã.

 Đề nghị Đảng ủy lồng ghép đưa các nội dung tuyên truyền về CCHC vào phổ biến tại Hội nghị báo cáo định kỳ.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất thay đổi, bổ sung; báo cáo UBND xã qua VP UBND

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã Kim Song Trường./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TV ĐU, TT HĐND, UBND-UBMTTQ;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Lưu:VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 477/KH-UBND ngày 19 /11/2021 của UBND xã)

 

TT

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KINH PHÍ

GHI CHÚ

1

 

Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên bảng niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch một cửa

 

- Bộ TTHC, văn bản QPPL được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

- Tư pháp

Văn phòng, Tư pháp

 

 

 

Thường xuyên trong năm 2022

0

 

2

Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi đối thoại trực tiếp.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng UBND

Các ban, ngành đoàn thể thuộc UBND xã

Tối thiểu 02 lần/năm

 

 

Văn phòng tổ chức

 

3

Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, băng rôn trên địa bàn xã

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn hóa

VHTT

Thường xuyên trong năm 2022

 

 

25.000 000đ

 

4

Tuyên truyền trên hệ thống  truyền thanh cơ sở (Tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền CCHC của Đài cấp trên; phát các tin, bài thông báo, hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch dịch vụ công như: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, bảo hiểm, cấp lý lịch tư pháp …)

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Ban Văn Hóa

 

-Tiếp phát thường xuyên.

-Nêu gương người tốt, việc tốt về cải cách hành chính trên địa bàn (01 mục/1 quý)

 

1.490 000đ/tháng

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 46.065
   Online: 66