Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Kim Song Trường năm 2021

Căn cứ Kế hoạch diễn tập số   /KH-BCH ngày   tháng    năm 2021 của Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc ;

Thực hiện Nghị quyết số      -NQ/ĐU ngày      tháng     năm 2021 của Đảng ủy xã về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã;

Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến.

- Thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ Đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 32/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, lệnh giới nghiêm.

- Tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần. Quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương và nhân dân; không phô trương, hình thức.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

II. NỘI DUNG DIỄN TẬP

A. Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ.

 Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; xử trí tình huống A2.

* Hội nghị Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch giải tán biểu tình, giải thoát con tin.

Vấn đề huấn luyện 2: Trung đội dân quân cơ động xã Kim Song Trường Bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2.

Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ.

* Kỳ họp bất thường của HĐND xã ra Quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến tranh; Chuyển LLVT từ TT SSCĐ cao lên TT SSCĐ toàn bộ; Thông qua Kế hoạch Phòng không nhân dân.

B. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ

* Vấn đề huấn luyện 4: Hội nghị Đảng ủy thông qua Kế hoạch chiến đấu phòng thủ; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ.

* Vấn đề huấn luyện 5: Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời  gian:

 Thời gian diễn tập 2,5 ngày.

2. Địa điểm

- Địa điểm diễn tập vận hành cơ chế: Tại hội trường UBND xã.

- Địa điểm diễn tập thực binh: Trường Tiểu học Phan Kính (cơ sở 2 xã Kim Lộc cũ)

IV. THÀNH PHẦN, LỰC LƯỢNG

1. Khối Đảng:

  Bí thư, các Phó bí thư Đảng uỷ, UV BCH Đảng bộ,Văn phòng đảng ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ.

2. Khối chính quyền:

-  Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các thành viên Hội đồng nhân dân xã.

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Công an, văn hoá, địa chính,giao thông xây dưng nông nghiệp môi trường, tài chính, thương binh xã hội, y tế, văn phòng UBND xã, các trưởng thôn.

3. Khối Đoàn thể:

 Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân và các tổ chức liên quan.

4. Khối cơ sở:

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng 16  đơn vị xóm

V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

Thành lập Ban tổ chức, Tổ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập và lực lượng thực binh.

2. Phương pháp diễn tập:

Diễn theo đạo

4. Lực lượng thực binh:

Ban CHQS xã, Công an xã, Trung đội DQCĐ xã và các lực lượng liên quan.

 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm phương tiện:

Các lực lượng tham gia diễn tập tự bảo đảm phương tiện đi lại trong suốt quá trình diễn tập.

2. Bảo đảm thông tin liên lạc:

Sử dụng mạng thông tin hiện hành để bảo đảm thông tin liên lạc.

3. Bảo đảm vũ khí trang bị:

Ban CHQS xã  đề nghị Ban CHQS huyện bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị phục vụ cho diễn tập.

4. Bảo đảm vật chất, kinh phí:

- Vật chất phục vụ cho diễn tập do tổ bảo đảm phối hợp với Ban CHQS xã bảo đảm theo dự toán đã được phê duyệt.

- Sử dụng kinh phí QS-QPĐP bổ sung năm 2021 bảo đảm theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

VII. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN NGÀNH

1. Ban tổ chức diễn tập

- Nắm chắc ý định, nội dung diễn tập; hướng dẫn chỉ đạo tổ chức, ngành, đoàn thể xã chuẩn diễn tập bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả.

- Soạn thảo văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập và thực hiện nội dung diễn tập theo kế hoạch

2. Ban CHQS xã

- Là cơ quan trung tâm hiệp đồng, giúp Ban tổ chức soạn thảo xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung cho các ngành chuẩn bị và thực hành diễn tập.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ, thực hiện bồi dưỡng, huấn luyện khung tập theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo; phối hợp với các ban ngành chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật chất bảo đảm cho diễn tập.

- Giúp Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập rút kinh nghiệm diễn tập

3. Công an xã:

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng văn kiện, chuẩn bị vật chất, trang bị vũ khí, huấn luyện và tổ chức thực hành xử trí tình huống A2.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện nắm tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm ANCT - TTATXH trước, trong và sau diễn tập.

- Tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tại các khu vực diễn tập. Bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trong thời gian diễn tập.

- Tổ chức lực lượng chốt chặn tại các điểm nút giao thông, hướng dẫn xe ra vào khu vực diễn tập, hướng dẫn trông coi xe, phương tiện tham gia diễn tập.

4. Tài chính xã:

Bảo đảm ngân sách chi phục vụ diễn tập. Sau diễn tập tổ chức quyết toán kịp thời, đúng hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

5. Văn hoá xã:

- Phối hợp với Ban CHQS xã làm tốt công tác trang trí tuyên truyền, chịu trách nhiệm chuẩn bị hội trường, băng rôn, khẩu hiệu ma két phục vụ diễn tập theo đúng hướng dẫn của Ban CHQS huyện.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi đối tượng tham gia diễn tập và nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

6.  Trạm y tế xã:

Tổ chức lực lượng nhân viên y tế trực và bảo đảm và cơ số thuốc cấp cứu theo quy định sẵn sàng xử trí các tình huống mất an toàn có thể xảy ra trong quá trình luyện tập và thực hành diễn tập.

7. Các thôn:

Nắm chắc tình hình địa bàn, không để xẩy ra mất ANCT trong thời gian tổ chức diễn tập. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Hướng dẫn nhân dân không có nhiệm vụ tuyệt đối không vào khu vực diễn tập để bảo đảm an toàn.

Nhận được kế hoạch, Ban tổ chức, Ban CHQS xã, Công an xã, các ban ngành, đoàn thể và các thôn làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập đạt kết quả cao./.       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    • Hồ sơ công việc
    • Dịch vụ công trực tuyến
     Liên kết website
    Thống kê: 30.743
    Online: 14