Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 Của lãnh đạo UBND xã Kim Song Trường

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 179/TB-UBND

Kim Song Trường, ngày  30 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021

Của lãnh đạo UBND xã Kim Song Trường

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Ủy ban nhân dân xã thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ - Ủy ban nhân dân xã tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau:

        1. Thời gian: 04 ngày :

 •  Ngày: 07/7/2021 (Chủ Tịch UBND)
 • Ngày: 12/7/2021 (Bí Thư -  Chủ Tịch UBND)
 • Ngày  20/7/2021 (Bí Thư -  Chủ Tịch UBND)
 • Ngày 26/7/2021(Chủ Tịch UBND)

+ Buổi sáng: Từ 7h – 11h30 – Buổi chiều: Từ 14h00 – 17h30

          2. Địa điểm: Hội trường UBND xã Kim Song Trường

          3. Thành phần mời tham dự:

          Đại diện Thường trực: Đảng ủy- HĐND: Thường trực UBMTTQ xã cùng các thành phần trong Ban tiếp công dân

          Giao Ban văn hóa – Thông tin tuyên truyền thông báo rộng rải trên hệ thống truyền thanh của xã để Nhân dân được biết. Đồng thời niêm yết công khai tại trung tâm giao dịch.

          Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

  Nơi nhận:

 • Như thành phần mời;
 • Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 30.733
   Online: 68