Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Kết luận Hội nghị giao ban đầu tháng 5 năm 2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 98 /TB-UBND

Kim Song Trường, ngày 04 tháng 5  năm 2021

 

                                                               THÔNG BÁO

                           Kết luận Hội nghị  giao ban đầu tháng 5 năm 2021

 

 

          Ngày 04 tháng 5 năm 2021, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Hội nghị giao đầu tháng 5 năm 2021 để đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua  và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c BTV Đảng uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức, trưởng phó các đoàn thể.

Sau khi nghe các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện công tác trong thời gian qua,nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 của UBND xã và đề xuất các giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã kết luận:

Trong thời gian qua, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Các thôn phát động các phong trào, tập trung xây dựng nông thôn mới, tham mưu thực hiện khá tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác cải cách hành chính, ý thức phục vụ nhân dân, tiếp công dân được nâng lên.

Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò (đã tiêu huỷ 29 con),  Dịch tả lợn Châu phi nhưng việc ngăn chặn, khống chế dập dịch chưa cao (tiêu huỷ 29 con ), công tác thu ngân sách chưa đạt mức đề ra. Công tác tuyên truyền chưa kịp thời, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Phong trào xây dựng nông thôn mới thực hiện chưa đồng đều giữa các thôn, thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng NTM trong toàn  xã. Công tác phối kết hợp giữa ban ngành đoàn thể chưa thật sự đồng bộ.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương tháng 5 năm 2021, yêu cầu các ban ngành chuyên môn và các Đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã giao, các nhiệm vụ đã gửi trên phần mềm Hồ sơ công việc, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 1. Đối với GTTL, Nông nghiệp xã: (Đc Phan Thành Công)

- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo NQ 01

- Phối hợp các Thôn quản lý  máy gặt

- Quản lý xi măng cấp theo cơ chế hỗ trợ, tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng xi măng của các thôn

-  Tham mưu sửa chữa hội trường UBND

 1. Đối với ban Địa chính – Xây dựng – TNMT, (Đ/c Giang)

-  Tiếp tục lập kế hoạch tổ chức đấu giá các lô đất, đấu giá đất  tăng nguồn thu ngân sách

- Hoàn thiện hồ sơ giao dịch

- Lập kế hoạch cấp xen dắm

3. Đối với ban Văn hóa xã: (ĐC Hảo)

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19, dịch nổi cục trên da trâu bò, xây dựng NTM, sản xuất nông nghiệp,môi trường, thu thuế nhà ở tư nhân đặc biệt tuyên truyền  dịch VDNC trên trâu bò, kế hoạch bầu cử Đại biểu  Quốc hội và HĐND các cấp

- Kiểm tra, rà soát lại các băng rôn, khẩu hiệu bố trí hợp lý

- Tu sửa hệ thống loa truyền thanh

4. Đối với ban Chính sách xã: (Đc Kim Anh)

- Hoàn thành các hồ sơ chuyên môn: làm tốt việc thực hiện chi trả các chế

độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng đúng quy định.

          -  Hoàn thiện báo cáo chi tiết về quỹ con giống do tập đoàn Vingruop hỗ trợ

5. Đối với Ban Tài chính – ngân sách xã: (ĐC Huyền, Đ/c Loan)

- Tăng cường thu ngân sách: tăng thu phí và lệ phí đặc biệt thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân và phí các chợ

- Hoàn thiện báo cáo thu, thuế xây dựng nhà ở tư nhân

- Lập phương án thu

- Phối hợp với văn phòng lập ban thanh lý tài sản

- Kiểm tra, rà soát các loại thuế

 6. Ban Quân sự xã: (Đc Nguyễn Thành Công)

- Lập danh sách thôn đội trưởng để phối hợp với ban công an xã trong công tác bảo vệ trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

7. Đối với Ban Công an xã: (Đc Dương)

- Tăng cường tuần tra canh gác, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình

huống xẩy ra đảm bảo ANTT.

           - Phối hợp với cấp uỷ các Thôn trong công tác điều chỉnh danh sách cử tri sau khi cấp phát thẻ cử tri

          - Chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

8. Tư pháp – Hộ tịch (Đ/cToàn)

- Giải quyết tốt công việc chuyên môn và tiếp dân hàng ngày.

- Phối hợp với các ban ngành giải quyết các kiến nghị, đơn thư

- Thông báo kết quả sau khi tiếp công dân định kỳ, gửi chuyên môn xử lý

giải quyết.

10. Văn phòng UBND (ĐC Hải, Đ/c Lộc)

- Tăng cường công tác theo dõi quản lý cán bộ công chức xã, theo dõi thời

gian làm việc, hội họp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức xã.

- Phối hợp với Ban Văn hoá, tư pháp về công tác tiếp dân định kỳ của Đ/c chủ tịch

          11. Xây dựng nông thôn mới:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc xây dựng NTM, các khu dân cư kiểu

mẫu, vườn mẫu.

- Các đ/c phụ trách các tiêu chí hướng dẫn các Thôn hoàn thiện tiêu chí theo hướng dẫn

12. Đối các đoàn thể:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các ban ngành chuyên môn

của UBND xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

- Tăng cường quan tâm, giúp đỡ các Thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.Chủ động lập kế hoạch giúp đỡ các Thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hội viên đoàn viên tham

gia tích cực trong công cuộc xây dựng NTM, tập trung với cấp ủy ban cán sự

các thôn huy động và trồng cây xanh, hàng rào xanh, bồn hoa cây cảnh trong

xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã về một số nhiệm vụ

trọng tâm tại cuộc họp giao ban UBND xã ngày 12/4/2021, yêu cầu các ban

ngành, Đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                              

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các ban ngành, đoàn  thể;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.720
   Online: 169