Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Về việc khẩn trương rà soát, xét nghiệm, cách ly các trường hợp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

 

Số: 119 /TB- UBND

 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Kim Song Trường, ngày  08  tháng 6  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc khẩn trương rà soát, xét nghiệm, cách ly

các trường hợp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và Bênh viện Đa khoa tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covi19 xã Kim Song Trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thôn khẩn trương thực hiện:

 1. Ban chỉ đạo giao:

- Trạm y tế: khẩn trương sà soát, lập danh sách các trường hợp bệnh nhân, người nhà, người đến thăm, người đến giao dịch/làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/6/2021 lại nay trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm; yêu cầu các trường hợp nêu trên không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm ngặt 5K cho đến khi có thông báo mới.

- Cập nhật danh sách bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú đã ra viện từ ngày 01/6/2021 lại nay trước 14h00 ngày 08/6/2021 cho các thôn và ban chỉ đạo cấp xã để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

   - Giao ban công an: Tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trên địa bàn, nếu có vi phạm xử lý theo quy định.

    - Truyền thanh cơ sở: Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo và diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến toàn thể nhân dân biết và phòng chống dịch.

   - Các tổ chỉ đạo: Bám sát địa bàn mình phụ trách để kịp thời chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

   - Các đơn vị thôn:

+  Phối hợp tốt cùng Trạm y tế và các tổ chức liên quan theo dõi, cấp nhật danh sách và quản người đến khám chữa bệnh, thăm nuôi, giao dịch tại BVĐK Hà Tĩnh kể từ ngày 01.6.2021 đến nay để có biện pháp phòng chống dịch bệnh.

+ Tuyên truyền thường xuyên liên tục trên hệ thống truyền thanh các thôn về tình hình dịch bệnh để nhân dân biết và phòng chống dịch bệnh.

- Yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Tự ý thức khai báo y tế khi di chuyển từ các vung có dịch bệnh về trên địa bàn, nếu đi tham khám, chữa bệnh, giao dịch tại BVĐK Hà Tĩnh từ ngày 01.06.2021 đến nay cần khẩn trương khai báo y tế. Nếu trốn tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Các hộ gia đình không tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan, hạn chế người ở các đám tang…không tụ tập đông người, thực hiện tốt các biện pháp 5k của bộ y tế.

+ Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu tiếp tục thực hiện tạm dừng hoạt động theo văn bản cấp trên.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Kim Song Trường thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân và bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:      

- Ban Chỉ đạo PCD xã;

- TTĐU,HĐND,LĐUBND,UBMTTQ (để thực hiện);

- Các đơn vị thôn;

- Trạm y tế xã;

- Các tổ chức CTXH;                                                        

- Lưu: VP, VH.

                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Sơn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.726
   Online: 146