Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Về việc thành lập Ban thực thi cấp xã quản lý, sử dụng và phát triển “ Quỹ con giống” từ nguồn tài trợ bê cái giống của Tập đoàn Vingroup

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

Số:139/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kim Song Trường, ngày 10 tháng 6  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban thực thi cấp xã quản lý, sử dụng và phát triển

 “ Quỹ con giống” từ nguồn tài trợ bê cái giống của Tập đoàn Vingroup

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ  Quyết định số 3290/QĐ- UBND ngày 23/10/2013  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

          Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh về  việc tiếp nhận và triển khai thực hiện quà tặng của Tập đoàn Vingroup;

          Căn cứ công văn số 1672/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2021 về việc báo cáo tình hình  quản lý kết quả phát triển quỹ con giống;

          Xét đề nghị của đồng chí Chủ tịch hội Nông Dân xã Kim Song Trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban thực thi cấp xã quản lý, sử dụng và phát triển “ Quỹ con giống” từ nguồn tài trợ bê cái giống của Tập đoàn Vingroup gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

 1. Ông Nguyễn Quốc Sơn

Phó CT UBND

Trưởng ban

 1. Ông Phạm Văn Thường

Chủ tịch hội cựu chiến binh

Phó ban trực

 1. Bà Nguyễn Minh Huệ

Chủ tịch hội Nông dân

Phó ban

 1. Ông Lê Đình Quang

Chủ tịch UBMTTQ

Ban viên

 1. Bà Phan Thị Huyền

Công chức tài chính – kế toán

Ban viên

 1. Ông Trần Khánh Dương

Trưởng công an

Ban viên

 1. Bà Trần Thị Lộc

Công chức VP -TK

Ban viên

 1. Bà Lê Thị Kim Anh

Công chức VH - XH

Ban viên

 1. Ông Phan Văn Hiếu

Bí thư Đoàn TN

Ban viên

 1. Bà Trần Thị Thanh Sơn

Chủ tịch hội LHPN

Ban viên

 1.  Bà Chu Thị Thu Hoài

Cán bộ thú y

Ban viên

 1. Ông Thái Xuân Phú

Phó CT UBMTTQ

Ban viên

 1.  Bí thư, thôn trưởng các thôn

 

Ban viên

 

 

Điều 2: Ban thực thi cấp xã quản lý, sử dụng và phát triển “ Quỹ con giống” từ nguồn tài trợ bê cái giống của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm:          - Trực tiếp tiếp nhận, quản lý, điều hành Quỹ con giống trên địa bàn và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban điều hành cấp huyện, Ban chỉ đạo tỉnh;

- Phối hợp bàn giao con giống lần đầu và các lần tiếp theo cho hộ gia đình theo quy định. Lập sổ theo dõi, lập báo cáo định kỳ của đơn vị; hướng dẫn các hộ lập, ghi chép sổ theo dõi của gia đình theo mẫu hướng dẫn;

- Theo dõi, giám sát kịp thời phát hiện để trực tiếp xử lý hoặc phối hợp xử lý các tình huống phát sinh ( khi xử lý phải lập biên bản từng trường hợp, báo cáo Ban điều hành cấp huyện kết quả xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo nếu quá thẩm quyền quy định).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND, các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thường trực Đảng ủy;               

- HDND - UBND-UBMTTQ;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.715
   Online: 36