Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
71 người đã bình chọn

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM SONG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình
 độ

Chính trị

SĐT

1 Trần Văn Hữu 28/9/1970 Bí thư Đảng ủy ĐH TC 0354620645
2 Lê Hữu Thắng 17/11/1977 Phó BT đảng ủy ĐH TC 0919655231
3 Nguyễn Huy Thao 13/6/1968 CT HĐND ĐH TC 0914064766
4 Nguyễn Quốc Việt 4/3/1979 Chủ tịch UBND ĐH TC 02393.842.018
5 Nguyễn Huy Hải 19/05/1981 PCT HĐND ĐH TC 0977515254
6 Nguyễn Quốc Sơn 20/10/1972 Phó CT UBND TC TC 0982526209
7 Phan Văn Hạnh 05/05/1975 Phó CT UBND TC TC 0916422669
8 Nguyễn Thanh Hoàn 04/06/1980 Phó CT UBND ĐH TC 0948957345
9 Lê Đình Quang 10/4/1968 CT MTTQ ĐH TC 0397979377
10 Nguyễn Minh Huệ 16/9/1984 CT Hội ND ĐH TC 0913710684
11 Phan Văn Hiếu 4/2/1988 Bí thư Đoàn ĐH TC 0947249687
12 Trần Thị Thanh Sơn 28/6/1985 CT Hội PN ĐH TC 0912275924
13 Phạm Văn Thường 20/10/1960 CT Hội CCB TC 0983196020
14 Lê Văn Toàn 10/6/1967 Tư pháp - HT ĐH TC 0975511631
15 Trần Thị Lộc 26/02/1989 Văn phòng TC 0968562304
16 Nguyễn Huy Thành 30/8/1960 Văn phòng ĐH TC 0915641072
17 Nguyễn Thị Nghĩa 20/1/1990 Văn phòng ĐH SC 0974625922
18 Nguyễn Thành Công 12/6/177 CHT Quân Sự TC 0378071910
19 Phan Thành Công 12/6/1982 Địa chính TC TC 0913646199
20 Nguyễn An Giang 13/8/1982 Địa chính Thạc sỹ TC 0985570075
21 Lê Thị Hải 10/6/1988 Chính sách ĐH SC 0963756588
22 Nguyễn Thị Hảo 5/3/1987 Văn hóa\ ĐH TC 0947997597
23 Lê Thị Kim Anh 7/4/1984 Chính sách ĐH TC 0934404067
24 Trần Khánh Dương 31/3/1983 Công an ĐH TC 0948458222
25 Nguyễn Văn Trường 20/7/1992 Công an ĐH TC 0941090668
26 Bùi Hồng Sơn 20/10/1994 Công an ĐH TC 0915817228
27 Phan Thị Huyền 30/8/1979 Kế toán ĐH SC 0916013097
28 Nguyễn Huy Tuyến 19/10/1989 Kế toán ĐH SC 0916222326
29 Nguyễn Minh Hạnh 3/11/1974 Kế toán ĐH TC 0378170527
  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 46.067
Online: 81