Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
60 người đã bình chọn

Các Nghị Quyết Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 8

 

Để kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII; tuyên truyền rộn rãi tới tầng lớp nhân dân, Ban biên tập Trang thông tin điện tử  giới thiệu các Nghị quyết đề án được ban hành để đông đảo tầng lớp nhân dân, người lao động khai thác hiệu quả.

1.  Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

2. Nghị quyết số 109/NQ-HĐND  ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017:

3.  Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019:

4.  Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030:

5.  Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công:

 

6. Về Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND về sửa đổi điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi Điều 6 của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

9.  Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020:

10.  Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị thành phố Hà Tĩnh; Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020:

11.  Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

12. Về Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019:

13. Về Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh:

14. Về Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục 01, phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017:

15. Về Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020:

16. Về Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê; Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019:

17. Về các nội dung chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp:

- Về chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh gửi tới kỳ họp: Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung yêu cầu của HĐND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 18/12/2018 về kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII và Văn bản số 7833/UBND-TH1 ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc phân công trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII.

- Về ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Văn bản số 7792/UBND-TH1 ngày 10/12/2018 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII giải quyết kịp thời có chất lượng các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

 Trường hợp vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý.

18. Về Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 523.332
   Online: 50