Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
64 người đã bình chọn

Trải qua 70 năm phấn đấu và trưởng thành, Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển, với 33 Uỷ ban kiểm tra, gồm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và 32 Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, với 148 uỷ viên. Cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

            Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã rất quan tâm và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) đã ra Quyết nghị số 29/QN/TW, thành lập Ban Kiểm tra Trung ương chuyên trách đầu tiên của Đảng, ngày này trở thành ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng. Tiếp đến, Ban kiểm tra các cấp lần lượt được thành lập, hình thành một hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, từng bước phát triển, ngày càng được củng cố, kiện toàn và lớn mạnh.

Sau khi có Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 06/3/1956 của Bộ Chính trị  về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức bộ máy kiểm tra các cấp, tháng 02/1957, Ban Kiểm tra liên khu uỷ IV được ra đời, ngày 28/02/1957, Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh được thành lập. Ở Can Lộc, Ban Chấp hành Huyện uỷ khoá 17 năm 1962 quyết định thành lập UBKT và cử đồng chí Lê Vơn, Huyện uỷ viên làm Trưởng ban và đồng chí Trần Đình Trí làm Phó ban kiêm chức. Năm 1982, Uỷ ban kiểm tra được thành lập đến tổ chức cơ sở đảng.

 UBKT Huyện ủy  nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trải qua 70 năm phấn đấu và trưởng thành, Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển, với 33 Uỷ ban kiểm tra, gồm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và  32 Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, với 148 uỷ viên. Cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Trước năm 1962, tuy chưa có cơ quan Uỷ ban kiểm tra chuyên trách, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của Đảng đã chủ động, kịp thời đề xuất với cấp uỷ những vấn đề về đảng viên, tổ chức đảng để cấp uỷ xem xét, quyết định, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trong chỉnh đốn tổ chức, sửa sai trong thực hiện cải cách ruộng đất...Từ khi có cơ quan Uỷ ban kiểm tra chuyên trách, Uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở luôn ý thức rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là của cấp uỷ, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp nên đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Trong những năm qua, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện kiểm tra các lĩnh vực quan trọng như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nông thôn mới, quy chế làm việc, công tác cán bộ, cải cách hành chính… Quá trình thực hiện luôn chú trọng những nơi phức tạp, nhạy cảm, những vụ việc bức xúc, nổi cộm. Tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra sâu sát, quyết liệt hơn. Giám sát được thực hiện có kết quả và tác dụng bước đầu trong việc hạn chế và phòng ngừa vi phạm, tiêu cực của tổ chức đảng và đảng viên. Bộ máy tổ chức của uỷ ban kiểm tra các cấp được quan tâm kiện toàn; đội ngũ cán bộ kiểm tra được tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng; chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra được xem xét, bổ sung đã tạo được động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã góp phần giúp các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do cấp uỷ giao. UBKT huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát hàng ngàn lượt tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chấp hành quy chế làm việc. Đặc biệt trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, UBKT huyện ủy và cơ sở  tiến hành giám sát chuyên đề 594 lượt tổ chức đảng và 372 lượt đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng cấp dưới và 259 đảng viên; đã xử lý kỷ luật 809 đồng chí, trong đó khiển trách 495, cảnh cáo 256, cách chức 24 và khai trừ 34…

Có được kết quả đó là do Uỷ ban kiểm tra các cấp đã không ngừng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn có bản lĩnh vững vàng, kiên định lập trường, sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Những công việc, kết quả mà Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động kiểm tra là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”, đã có tác dụng giáo dục chung, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua, được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận.

Có thể nói, “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ,” là truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng và cán bộ Kiểm tra Đảng nói chung, của cơ quan và cán bộ kiểm tra các cấp ở huyện Can Lộc nói riêng. Đó cũng là kết quả của 70 năm liên tục, bền bỉ, cần mẫn hoạt động, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp, trước hết là các thế hệ của những năm tháng gian khổ, hào hùng thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; trong đó nhiều đồng chí nay không còn nữa hoặc đã nghỉ hưu, chuyển sang công tác khác, nhưng công lao, kinh nghiệm, gương sáng của các đồng chí còn mãi trong lòng chúng ta. Đó còn là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của các cấp uỷ đảng, sự cộng tác giúp đỡ của các ban, ngành, sự tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Phát huy truyền thống của ngành, trong những năm qua UBKT Huyện ủy được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, 2 năm (2015, 2017) được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2016 được thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Hiện nay UBKT Huyện ủy đã đủ các điều kiện để trình các cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Tự hào về truyền thống của Ngành Kiểm tra và để sáng mãi niềm tự hào về truyền thống ấy, để xứng đáng với các thế hệ đã đi trước, song không thể không nhìn nhận một cách khách quan, nghiêm túc về những khuyết điểm, hạn chế của Uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra hiện nay để khắc phục và vươn lên, đó là sự thụ động, chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực; công tác kiểm tra của một số tổ chức đảng còn lúng túng, hình thức. Năng lực, trình độ, phương pháp, phong cách công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ nên đã hạn chế đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn hoàn thành tốt mọi công việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”, “Các Uỷ ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý khả năng nâng cao chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm được công tác kiểm tra”. Ngày nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ cách mạnh công nghiệp 4.0, với những thời cơ, vận hội mới, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, Uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở nguyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra..

          


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 565.438
   Online: 62