Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

  

                  Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc  

   

 

 

Họ tên

Mail hà tĩnh

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

ghi chú

Lãnh đạo UBND huyện

Võ Hữu Hào

haovh.cl

0912022196

Chủ tịch

Bùi Huy Cường

cuongbh.cl

0915687719

Phó chủ tịchUBND

Nguyễn Duy Cường

cuongnd.cl

0987334224

Phó chủ tịchUBND

Nguyễn Quyết Tiến

tiennq.cl

0912575287

Phó chủ tịch HDND

Nguyễn Thị Thanh hoài

Hoaint.cl

0915915899

Phó chủ tịch HDND

Ban chuyên trách

Trần Đình Sơn

Sontd.cl

0919655072

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bé

Bent.cl

01238135068

Chuyên viên

Phòng Nội Vụ

 

 

 

Phan Đại Nghĩa

nghiapd.cl

0912135575

Phó phóng

Nguyễn Văn Thái

thainv.cl

0904236237

Q trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoa

hoant.cl

0945014546

Chuyên viên

Ngô Thị Thu Hoài

hoaintt.cl

0936006388

Chuyên viên

Bùi Thị Thắm

thambt.vl

0948281479

Chuyên viên

Nguyễn Thị Phấn

phannt.cl

0918469452

Chuyên viên

Phòng TC-KH

 

 

 

Hoàng Bá Anh

anhhb.cl

0917877779

Trưởng phòng

Trần Trung Phước

phuoctt.cl

0903953007

Phó phòng

Bùi Chiến Thắng

thangbc.cl

0912174559

Phó phòng

Ng: Thị Kim Phương

phuongntk.cl

0903211007

Chuyên viên

Bùi Thị Thủy

thuybt.cl

0902167499

Chuyên viên

Nguyễn Anh Tuấn

tuannt.cl

0947164164

Chuyên viên

Trần Thị Minh Hằng

hangttm.cl

0944058519

Chuyên viên

Võ Thị Bích Diện

dienvtb.cl

0936494759

Chuyên viên

Lê Thị Hoa Quyền

quyenlth.cl

0936283992

Chuyên viên

Phòng LĐTB&XH

 

 

 

Võ Xuân Phong

phongvx.cl

0904527575

Trưởng phòng

Ng:Thị Quỳnh Nga

ngantq.cl

0983851118

Chuyên viên

Nguyễn Duy Đức

ducnd.cl

0936176799

Phó phòng

Trần Thị Thanh Minh

minhttt.cl

0977058974

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hương

huongnt.cl

0988668788

Chuyên viên

Ngô Thị Cẩm Tú

tuntc.cl

0931118559

Chuyên viên

Bùi Quang Đạt

datbq.cl

0976974805

Chuyên viên

TRần  Huy  Giang

giangth.cl

0975312656

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

huynq.cl

0913315789

Chánh thanh tra

Trần viết Tân

tantv.cl

0936403556

Phó chánh

Nguyễn Huy Công

congnh.cl

0914242288

Chuyên viên

Phòng NN&PTNT

 

 

 

Phan Văn Cường

cuongpv.cl

0912136264

Trưởng phòng

Nguyễn Nghĩa

nghian.cl

0914377298

Phó phòng

Phan Thị Hương

huongpt.cl

0979994754

Chuyên viên

Trần Quang Đạo

daotq.cl

093303980

Chuyên viên

Hoàng Xuân Hải

haihx.cl

0936174477

Chuyên viên

Phan Văn Thắng

Thangpv.cl

0947005103

Chuyên viên

Phan Anh Đức

ducpa.cl

0905968598

Phó phòng

Đặng Thành Mỹ

mydt.cl

0915912234

Chuyên viên

Lê Thị Diễm Oanh

oanhltd.cl

0989338400

Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Thủy

Thuyntm.cl

0915447686

Chuyên viên

Văn Phòng NTM

Lê  Xuân Đức

Duclx.cl

0983334124

Chánh văn phòng

Trần Sỹ Dũng

Dungts.cl

0913735764

Chuyên viên

Nguyễn Anh Quỳnh

quynhna.cl

0986115169

Chuyên viên

Nguyễn Văn Quyền

quyennv.cl

01683819605

Chuyên viên

Bùi Đức Công

Congbd.cl

0932376066

Chuyên viên

Phòng TN-MT

 

 

 

Trần Đình Việt

Viettd.cl

0902251225

Trưởng phòng

Trần Thị Hương

huongtt.cl

0934589043

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Lân

lannn.cl

0942960258

Chuyên viên

Lê Thị Nga

ngalt.cl

0944869440

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tú

tunq.cl

0904483800

Chuyên viên

Lê Thị Tuyết

Tuyetlt.cl

0942761348

Chuyên viên

Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Duyên

duyennt.cl

0979971257

Chuyên viên

Lê Hồng Sâm

samlh.cl

0914633118

Chuyên viên

Nguyễn Đình Sơn

sonnd.cl

0915082729

Giám đốc

Nguyễn Trọng Dân

Dannt.cl

0916934916

Chuyên viên

Văn phòngHĐND-UBND

 

 

 

Ngô Đức Thư

thund.cl

0989543730

Chánh văn phòng

TRịnh Tuấn Anh

Anhtt.cl

0919485989

Chuyên viên

Trần Sỹ Lương

luongts.cl

0936207368

Phó chánh

Nguyễn Đại Đồng

dongnd.cl

0934571979

Phó chánh

Nguyễn Thị Hải Yến

yennth.cl

0979759130

Chuyên viên

Từ Thị Hảo

haott.cl

0904916924

Chuyên viên

Đường Thị Ngọc Diệp

diepdthn.cl

0968745808

Chuyên viên

Phan Thị Ngọc Hà

happtn.cl

0976472742

Chuyên viên

Hoàng Thị Hạnh

hanhht.cl

0963715476

Chuyên viên

Nguyễn Khắc Thìn

Thìnnk.cl

0936027234

Chuyên viên

Phòng KT-HT

 

 

 

Trần Trọng Tài

taitt.cl

0912156568

Phó phòng

 Trần Văn Đại

daitv.cl

0902117345

Phó phòng

Ngô Xuân Hải

hainx.cl

0911516225

0912516225

Trưởng phòng

Trần Sỹ Hùng

hungts.cl

0904149725

Chuyên viên

Trần Sỹ Hải

haits.cl

0912110769

Chuyên viên

Bùi Huy Thọ

thobh.cl

0904968559

Chuyên viên

Nguyễn Đình Cường

Cuongnd1.cl

01273131888

Chuyên viên

Trần Thị Anh

Anhtt1.cl

0916799857

Chuyênvieen

Trần Đình Phú

Phutd.cl

0982823211

Chuyên viên

Phòng Giáo dục

 

 

 

Võ Đức Đại

daivd.cl

0912435659

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hường

Huongnt1.cl

0912285877

Phó phòng

Nguyễn Văn Tuệ

tuenv.cl

0912921173

Chuyên viên

Trần Thị Lan Anh

anhttl.cl

0916870589

Chuyên viên

Hoàng Thị Thu Hà

hahtt.cl

0946037199

Chuyên viên

Phan Thị Hải ánh

Anhpth.cl

0919855030

Chuyên viên

Bùi Lam Sơn

Sonbl.cl

0941864555

Chuyên viên

Bùi Kim Sơn

Sonbk.cl

0915083119

Chuyên viên

Trần Anh  Tuấn

Tuanta.cl

0915924319

Chuyên viên

Trương Văn Thanh

Thanhtv.cl

0917335823

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tuấn

Tuannq.cl

0912294995

Chuyên viên

Phạm Quốc Đạt

Datpq.cl

0913455698

Phó phòng

Phòng Tư Pháp

 

 

 

Ng: Thị Thu Hiền

hienntt.cl

0932228499

Trưởng phòng

Nguyễn Viết Nghĩa

nghianv.cl

0936359579

Phó phòng

Nguyễn Thị Thuận

thuannt.cl

0934598760

Chuyên viên

Trần Hồng Hạnh Lê

letthl.cl

0915911568

Chuyên viên

Phòng Văn hóa-TT-TT

 

 

 

Trần Đình Hùng

hungtd.cl

0904236209

Trưởng phòng

 Trần Thị Thu Hà

hattt.cl

0919845863

Phó phòng

Đặng Đình Thắng

thangdd.cl

0913294297

Chuyên viên

Hà Thị Thơm

thomht.cl

0989164608

Chuyên viên

Phòng Y tế

 

 

 

Nguyễn Văn Lam

lamnv.cl

0919855411

Q trưởng phòng

 Liên kết website
Thống kê: 458.513
Online: 91