Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện uỷ) chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để phát triển  kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
- Hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải đảm bảo tuân thủ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật.
- Cơ quan Huyện uỷ là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
A. Cơ cấu, tổ chức; chức năng, nhiệm vụ
I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ
1. Đ/c Nguyễn Như Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, SĐT  0912586494
2. Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, SĐT 0904 040569
3. Đồng chí Võ Hữu Hào, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
 SĐT 0912022196
 
* Chức năng, nhiệm vụ
Thường trực Huyện uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của cấp trên, của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện; giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ. Thường trực làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, sáu tháng, hàng quý trình Ban Thường vụ, BCH xem xét thông qua để tập trung chỉ đạo thực hiện.
Nghe báo cáo kết quả kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên về việc thi hành các chủ trương, các Nghị quyết, kết luận của cấp uỷ, xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết và báo cáo với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.
Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; chủ trì giao ban hàng tuần, hàng tháng giữa Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQ huyện để giải quyết công việc. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, thủ trưởng các ngành được mời tham dự khi có liên quan.
- Quyết định về công tác cán bộ, chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Hiệp y về bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với cán bộ chủ chốt các cơ quan trực thuộc tỉnh trên địa bàn, Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ và chính sách cán bộ theo phân cấp.
- Nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các ngành, đoàn thể, cấp uỷ trực thuộc về các vấn đề cụ thể trong chỉ đạo, điều hành và thay mặt Ban Thường vụ ra thông báo để thực hiện.

II. CÁC BAN THAM MƯU CỦA HUYỆN UỶ
1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 • Nguyễn Tiến Dũng, Huyện ủy viên Trưởng ban phụ Trách, Số điện thoại: 0913062886
 • Võ Quang Đạt, Chuyên Viên, số điện thoại: 0982192552
 • Lê tú Anh, Chuyên viên, số điện thoại: 0979744026
 • Mai Ngọc Châu, chuyên viên, số điện thoại;016545924

Chức năng 
Ban Tuyên giáo là Ban tham mưu giúp việc của Huyện uỷ, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, Thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn huyện, cùng một số công tác khác do cấp uỷ phân công.
Nhiệm vụ chủ yếu
1. Thường xuyên theo dõi, phát hiện, phân tích, tổng hợp, dự báo và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ những chủ trương, giải pháp về : tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, các hoạt động văn hoá văn nghệ, khoa giáo của Đảng bộ.
2. Tham mưu xây dựng các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tuyên  giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
3. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh và của huyện; hướng dẫn và phối hợp với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.
4. Giúp cấp uỷ tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động và định hướng nội dung  tuyên truyền miệng cho Báo cáo viên cấp uỷ. Hướng dẫn, kiểm tra và định hướng nội dung hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Tổ chức biên soạn và phát hành Bản tin Can Lộc.
5.Tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm BDCT huyện về mặt nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể...theo nội dung, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ; theo dõi, kiểm tra việc giảng dạy lý luận chính trị ở các lớp do Trung tâm BDCT huyện và tổ chức chính trị - xã hội mở.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ xã, thị trấn, đoàn thể, ban, ngành cấp huyện và cơ sở triển khai biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
7. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, động viên, cổ vũ nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ giao.

2. Ban Tổ chức Huyện uỷ

Email: bantochuc.cl@hatinh.dcs.vn

1. Bùi Văn sơn,     UVTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy , 0912.525.713, buivanson.hucl@hatinh.dcs.vn

2.Trần Văn Nuôi , HUV- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, 0915.915.899, nuoitv.cl@hatinh.gov.vn 

3.Ngô nhật linh , Chuyện viên Ban tổ chức Huyện ủy,

4. tràn sỹ hải,  Chuyện viên Ban tổ chức Huyện ủy

4. Trần Nguyễn Hùng,  Chuyện viên Ban tổ chức Huyện ủy,0914.543.798, trannguyenhung.hucl@hatinh.dcs.vn

5. Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy, 0917.368.899, nguyenthihang.hucl@hatinh.dcs.vn

* Chức năng
Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.
* Nhiệm vụ chủ yếu
1. Nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện những chủ trương, kế hoạch xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các mặt công tác nói trên; Thẩm định các đề án, tờ trình, báo cáo về tổ chức, cán bộ trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định.
2. Hướng dẫn các Ban Đảng, các Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng bộ huyện về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.
3. Hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác nêu trên cho cán bộ tổ chức các xã, thị trấn, đảng uỷ, chi uỷ cơ quan trực thuộc.
4. Giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác đảng viên và qua kiểm tra, giám sát, đề xuất  những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách nói trên. Giám sát tổ chức đảngcán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
5. Làm một số công việc cụ thể được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ nhiệm, như:
- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ.
- Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện một số chuyên đề về xây dựng Đảng.
- Quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.
- Quản lý biên chế, quản lý đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể ở huyện, xã.
- Tổ chức việc cấp, phát và quản lý thẻ đảng viên, huy hiệu Đảng.
- Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên.
- Hướng dẫn và quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng và giải quyết những vấn đề Đảng tịch theo quy định của Trung ương.
- Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng về công tác phát triển Đảng, chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ, đối tượng Đảng trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định để quyết định.
- Nhập, quản lý, khai thác dữ liệu đảng viên.
- Tổ chức thực hiện công tác thống kê về hệ thống tổ chức, cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên.
3. Ban Dân vận Huyện uỷ

Mail: bandanvan.cl@hatinh.gov.vn

 • Bùi Kiều Nhi , UVBTV – Trưởng Ban, Điện thoại : 0919363569
 • Võ Thị Tình, Chuyên viên, điện thoại ; 012348488406
 • Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên ;0948375119

* Chức năng
Ban Dân vận huyện ủy hệ thống các Ban xây dựng Đảng, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương giải pháp giúp cấp ủy hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác dân vận  của Đảng.
* Nhiệm vụ chủ yếu
1. Nghiên cứu, tham mưu với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận: Chuẩn bị, tham mưu các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết về công tác vận động quần chúng nói chung và từng chuyên đề nói riêng phù hợp với từng thời điểm cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đai hội Đảng bộ huyện khóa 34. Thẩm định các đề án về công tác Dân vận trước khi trình cấp ủy và tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vấn đề cụ thể, quan trọng trong công tác Tôn giáo.
2. Hướng dẫn các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể, Hội quần chúng thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của cấp trên về công tác Dân vận, hướng dẫn khối dân vận xã, thị trấn thực hiện tốt về chuyên môn nghiệp vụ.
3. Giúp Huyện ủy kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó có các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của quần chúng, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác Dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
4. Phối hợp với Ban Tổ chức triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của cấp ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc cấp ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ Dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị; tham gia lãnh đạo công tác xây dựng Đảng ở các Chi bộ, Đảng bộ cơ quan khối dân.
5.Chủ trì phối hợp với các Ban ngành liên quan, nhất là các cơ quan: UBND, Mặt trận, các Đoàn thể, hội quần chúng, để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị  trong sạch vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đề xuất với cấp ủy giải quyết về cơ sở vất chất, phương tiện, ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện các chương trình. nội dung công tác của Ban và UBMTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng.
6. Tham mưu, đề xuất biện pháp, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các vụ việc nảy sinh trên địa bàn như: Đơn thư khiếu nại tố cáo, mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, an ninh trật tự ở nông thôn, công tác tôn giáo…
4.  Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 

Điện Thoại: 0393841659

Mail: uybankiemtra.hucl@hatinh.gov.vn

 1. Trần Quý, UVBTV – Chủ nhiệm, 0904220550, tranquycl@gmail.com hoặc tranquy.hucl@hatinh.dcs.vn 
 2. 2. NGô Thị Lan, HUV - Phó chủ nhiệm, 0936147378, lanubkthucl@gmail.com hoặc ngothilan.hucl@hatinh.dcs.vn 
 3. 3. Đặng Viết Tiến, Phó chủ nhiệm, 0917387938, viettienhucl@gmail.com hoặc dangviettien.hucl@hatinh.dcs.vn 
 4. 4. Lương Hữu Hoàng, Ủy viên, 0917387938, viettienhucl@gmail.com hoặc dangviettien.hucl@hatinh.dcs.vn
 5. 4. Lương Hữu Hoàng, Ủy viên, 0943096928, luonghoanghucl@gmail.com hoặc luonghuuhoang.hucl@hatinh.dcs.vn 
 6. 5. Bùi Phi Long, Ủy viên, 0949451789, bplong87@gmail.com hoặc buiphilong.hucl@hatinh.dcs.vn 


* Chức năng
UBKT Huyện uỷ là cơ quan kiểm tra chuyên trách  công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Tham mưu giúp BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
1. UBKT Huyện uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng và các nghị quyết chuyên đề, cụ thể hoá vào nhiệm vụ hàng tháng để trực tiếp tổ chức, thực hiện 6 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cụ thể
- Kiểm tra đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.
- Giám sát Cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Đảng.
- Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện uỷ thi hành kỷ luật Đảng.
- Giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và Đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.
- Kiểm tra Tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của Cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.
          2. Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức Đảng, UBKT cơ sở và đảng viên thực hiện những quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn thực hiện của UBKT cấp trên.
          3. Tham gia góp ý về công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp BCH, BTV về công tác kiểm tra và công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát.
          4. Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, tham mưu với Ban Thường vụ, BCH Huyện uỷ những vấn đề nhằm thực hiện nghiêm túc Quy chế.
          5. Thông qua công tác kiểm tra của Đảng, UBKT cùng Ban Tổ chức Huyện uỷ đề xuất tham gia ý kiến với Thường trực, Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác đánh gia, bố trí, sử dụng đề bạt cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý.
          6. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, xây dựng bộ máy bồi dưỡng cho cán bộ UBKT cơ sở và nắm vững phân cấp quản lý cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
          7. Thực hiện nhiệm vụ  Cấp uỷ và UBKT Tỉnh uỷ giao.
          5. Văn phòng Huyện uỷ

Số điện Thoại: 0393.841.224

Số Fax cơ quan: 0393.841.106

Email; huyenuy.cl@gmail.com

 • Đặng văn Kỳ, HUV – Chánh Văn Phòng, S ĐT:0904410678
 • Bùi Nguyễn Hà, Phó Chánh Văn Phòng, 0918482268
 • Trịnh Ngọc Trường, Phó Chánh Văn Phòng, 0915077411
 • Nguyễn Thị Hòa, Văn Thư, 0943400567

* Chức năng
Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.
* Nhiệm vụ chủ yếu
1. Giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ phối hợp, điều hoà hoạt động của các ban Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác và quy chế làm việc của cấp uỷ.
- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và ghi biên bản các cuộc hội ý của Thường trực Huyện uỷ, các buổi làm việc của Thường trực Huyện uỷ với các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị.
- Tiếp nhận, phát hành, quản lý các tài liệu của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ; thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ đến các cấp uỷ trực thuộc.
- Giúp Thường trực chuẩn bị lịch trình và điều hành công việc hàng ngày của cấp uỷ.
2. Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình các hội nghị của cấp uỷ (hội nghị BCH, hội nghị Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ làm việc với các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị), chủ yếu về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Chỉnh lý các văn bản của cấp uỷ; chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được Thường trực, Ban Thường vụ giao.
3. Theo dõi, tổng hợp tình hình của các tổ chức cơ sở đảng về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp. Phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của BCH Huyện uỷ.
4. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng; quản lý, khai thác có hiệu quả mạng tin học nội bộ.
5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn thư gửi đến cấp uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
6. Tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác: Văn thư, lưu trữ, cơ yếu theo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.
7. Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Cơ quan Huyện uỷ; bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc của Thường trực Huyện uỷ và các ban Đảng. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và an toàn tuyệt đối tại Cơ quan Huyện uỷ.
8. Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác Văn phòng cấp uỷ; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
       B. Thành tích cơ bản
- Đảng bộ và nhân dân huyện nhà được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (Nhân dịp kỷ nhiệm 540 năm thành lập huyện).
- Hai nhiệm kỳ 2000 - 2005 và 2005 - 2010, Đảng bộ huyện Can Lộc được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
- Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Cơ quan Huyện uỷ đều được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng danh hiều Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.
- Nhiều năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
        C. Địa chỉ, số điện thoại, số Fax
Địa chỉ: Khối phố 1B, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0393 841224
Số Fax Cơ quan: 0393 841106

 

 Liên kết website
Thống kê: 458.530
Online: 111