Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
38 người đã bình chọn

Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc

Địa chỉ: Khối 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 Mã số thuế: 3002040010; Điện thoại: 0393.841.464.

Email: Bhxhcanloc@gmail.com.

 

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đặt tại huyện Can Lộc, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc.

3. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện:

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia, từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

12. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Định kỳ 6 tháng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động, trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

14. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội huyện.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

 

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:                 Trần Đình Giáp.  Điện thoại: 091.248.7874.

- Các Phó Giám đốc:

                                    Nguyễn Huy Hoàn. Điện thoại: 091.686.7477.

                                      Trần Đắc Thiết. Điện thoại: 0916.116.911.

THi Hành án

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thế Tài

Chi cục trưởng

0915752595

2

Nguyễn Thị Thanh Minh

Phó chi cục trưởng

0965766234

3

Nguyễn Viết Tạo

Chấp hành viên

0972238969

4

Trần Thế Hùng

Thẩm tra viên

0903474629

5

Nguyễn Viết Quảng

Chấp hành viên

0914533633

6

Hồ Thanh Tùng

Chuyên viên

0912913007

7

Lưu Thị Nga

Kế toán

0977766673

8

Đinh Thị Huyền

Chuyên viên

01256360933

9

Đặng Thị Hằng

Thư ký

0943312377

10

Phạm Hữu Việt

Bảo vệ

0941715976

11

Trần Văn Long

Bảo vệ

01686644814

12

Nguyễn Thị Lý

Tạp vụ

0963042456

 

Viễn Thông can Lộc 

Điện thoại: 0393.840.841 - Fax 0393.840.841 - Hộp thư: anhht.hth@gmail.com
TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Thế Anh Phó Giám đốc phụ trách 0912897898
2 Đặng Đức Quỳnh CB Kỹ Thuật 0916687688
3 Đào Trọng Thể CB Kỹ Thuật 0916351666
4 Trần Thế Vinh CB Kỹ Thuật 0917736768
5 Đinh Văn Tuấn CB Kỹ Thuật 0948932777
6 Nguyễn Huy Dũng CB Kỹ Thuật 0913252998
7 Nguyễn Huy Hậu CB Kỹ Thuật 0915036123
8 Phan Khắc Duyệt CB Kỹ Thuật 0913620678
9 Trần Văn Diệu CB Kỹ Thuật 0918996899
10 Trần Ngọc Sơn CB Kỹ Thuật 0948959789
11 Lê Bá Luận CB Kỹ Thuật 0912435177
12 Nguyễn Văn Huỳnh CB Kỹ Thuật 0917030119
13 Lê Văn Thịnh CB Kỹ Thuật 0941988188

 

Viện Kiểm sát 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc

Điện thoại: 0393.841.222

Hộp thư điện tử: vkscanloc@hatinh.gov.vn

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Ngô Mạnh Hùng

Viện trưởng

0979.872.798

02

Nguyễn Văn Nam

Phó Viện trưởng

0936.464.557

03

Đinh Thị Hà

Kiểm sát viên sơ cấp

0975.589.859

04

Đinh Thị Phương Thanh

Kiểm sát viên sơ cấp

0966.185.285

05

Nguyễn Thị Lê Na

Kiểm sát viên sơ cấp

0978.324.094

06

Võ Thị Lĩnh

Kiểm sát viên sơ cấp

0976.205.547

07

Phan Thị Phương Anh

Kiểm sát viên sơ cấp

0984.375.905

08

Trương Phương Nga

Chuyên viên

0978.133.359

09

Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

0918.043.452

10

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán

0971.662.485

11

Hồ Thị Hạnh

Cán bộ

0975.266.897

12

Nguyễn Hữu An

Cán bộ

0904.566.009

 Liên kết website
Thống kê: 120.782
Online: 38