LỊCH CÔNG TÁC

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30-11h30 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Trực Huyện ủy Hội trường Huyện ủy
8h00-11h30 Làm việc về kênh tiêu úng Nam Nghèn Lãnh đạo UBND huyện Hội trường tầng 1, UBND huyện