LỊCH CÔNG TÁC

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
15h00-17h30 Ra quân trấn áp tội phạm Võ Hữu Hào Trung tâm Văn hóa huyện Thạch Hà